Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 16 ambtsdragers en de predikant.
Binnen de kerkenraad zijn er verschillende overlegstructuren. De ‘kleine kerkenraad’ (predikant, preses, jeugdouderling, scriba, kerkrentmeester, commissieouderling en diaken) houdt zich bezig met bestuurlijke en beleidsmatige zaken. De preses, de scriba en de predikant vormen het dagelijks bestuur (moderamen). Zij stelt de agenda samen van de kerkenraadsvergaderingen en zal in (nood)situaties regelend optreden. Pastorale ouderlingen hebben als taak contact te onderhouden met gemeenteleden.

De kerkelijke gemeente is verdeeld in drie wijken met elk twee pastorale ouderlingen en drie diaconaal medewerk(st)ers. Binnen deze wijken hebben de beide ouderlingen elk hun vaste adressenbestand en zijn tegelijkertijd elkaars waarnemer bij afwezigheid. Naast de ouderlingen hebben de diaconaal medewerk(st)ers een belangrijke taak in de wijken door mensen te bezoeken bij bijvoorbeeld een huwelijksjubileum, geboorte en terugkomst uit het ziekenhuis.

Naast de ‘kleine kerkenraad’ is er ook de ‘grote kerkenraad’. Deze wordt gevormd door de leden van de ‘kleine kerkenraad’ en de overige pastorale ouderlingen, diakenen jeugdouderling en kerkrentmeester. Zie 'Samenstelling kerkenraad'.

Contact met de kerkenraad

  • Alle correspondentie en contacten met de kerkenraad gaan via het scribaat (het secretariaat) van de kerk, t.a.v. de scriba Mw. Mirjam Bloemendal
  • Voor papieren post kunt u gebruik maken van de brievenbus van de kerk. Voor  e-mail:  scriba@sionkerkameide.nl
  • Als u een kerkenraadsvergadering wilt bijwonen om een bepaald onderwerp te bespreken, kunt u contact opnemen met de scriba: scriba@sionkerkameide.nl
 
Diaconie Diaconie
lees meer »
 
Pastoraat Pastoraat
lees meer »
 
Wijkverdeling Wijkverdeling
lees meer »
 
Samenstelling kerkenraad Samenstelling kerkenraad
lees meer »