Diaconie Diaconie
De diaconie
De diaconale taken zijn, naast het inzamelen en besteden van de liefdegaven, veelomvattend. Om een paar te noemen:
  • het verlenen van bijstand;
  • verzorgen of bescherming geven aan hen die dat behoeven;
  • het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;
  • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping.
  • tijdens de viering van het Heilig Avondmaal de tafel verzorgen;
  • communicatiekanaal zijn voor het vluchtelingenwerk;
  • verzorgen van de bloemen in de kerk en
  • verzorgen van de kerkauto.
Een van de diakenen heeft zitting in de kleine kerkenraad.  

terug