Jeugdwerk

Jeugdwerk
Jeugdwerk  
De jeugdouderling is de eerst verantwoordelijke in de organisatie van het jeugdwerk in de kerk. Ook heeft de jeugdouderling met de predikant / kerkelijk werker en de wijkouderlingen samen een gedeelde taak in het jeugdpastoraat.  Er is één jeugdouderling, maar er wordt naar gestreefd om het laatste zittingsjaar van de jeugdouderling alvast een opvolger te benoemen, zodat de continuïteit in het jeugdwerk gewaarborgd blijft. In dit overlappende jaar werken de jeugdouderlingen nauw samen, laten zoveel mogelijk één geluid horen in de communicatie van de kerkenraad naar de vrijwilligers in het jeugdwerk en andersom. Eén van de jeugdouderlingen heeft zitting in de kleine kerkenraad. 

Voor het jeugdwerk is een apart rekeningnummer:
De boekhouding van het gehele jeugdwerk wordt verzorgd door de jeugddiaken.


Jeugdpastoraat
Het jeugdpastoraat omvat alle contacten van de jeugdouderling met de jongeren van de kerk tot en met 23 jaar. Meestal is het doel van deze contacten de jongeren door persoonlijke aandacht een eigen plaats binnen de kerk te geven en hen betrokken proberen te houden bij de kerk.
Pastoraat als psychische hulpverlening aan jongeren is al snel een taak die specifieke kennis vereist en niet altijd van de jeugdouderling verwacht mag worden. Zij kunnen wel fungeren als adviseur van de jongeren en hen doorverwijzen naar de predikant, kerkelijk werker of andere professionele hulpverleners.
 
Het jeugdpastoraat is nu als volgt vormgegeven:
  • het bezoeken van de eindexamenkandidaten (geslaagden en gezakten) voor een opleiding in het voortgezet onderwijs;
  • het bezoeken van de verschillende clubs;
  • het bezoeken van jongeren in geval van ziekte, ongeval e.d. en
  • het betrokken zijn bij het laatste traject voor het doen van openbare belijdenis door jongere uit de kerk.
Kindernevendienst
De taak van de kindernevendienst is om tijdens de ochtend-kerkdiensten een dienst te bieden op het niveau van de kinderen. De doelgroep betreft alle kinderen die op het (speciaal) basis onderwijs zitten. De kinderen werken op projectbasis aan hun eigen dienst waarbij gebruik gemaakt wordt van multimedia,
verhalen uit boekjes, drama, spellen en knutselopdrachten. De thema’s van de projecten worden bedacht en uitgewerkt door de leiding die voor het project zich zal inzetten. Tevens wordt bij elk project de gemeente betrokken. De projecten hebben een gezonde mix en afwisseling van onderwerpen uit de Bijbel en pastorale- en diaconale onderwerpen.

Contactpersoon: Marleen van der Neut
email: marleenvanderneut@hotmail.com

Kinderclub
De taak van de kinderclub is om op vrijdagmiddag tijdens een gezellig samenzijn de kinderen te vermaken door te knutselen, dingen te maken. Hierdoor kunnen kinderen van de gemeente en buiten onze kerk op een laagdrempelige manier in contact komen met onze kerk. De kinderclub wordt gegeven tijdens de schoolperiodes in de jeugdruimte van de kerk voor kinderen van groep 3, 4, 5 en 6 van het (speciaal) basisonderwijs.

Contactpersoon: Tannie den Hartog

Gespreksgroep  11-15, 15-18 & 8-21 jaar  
Voor de gespreksgroepen voor deze leeftijdsgroepen is  aansluiting gevonden met de NH kerk in Ameide. De jeugd kan aansluiten bij deze gespreksgroep(en).

Kinderoppasdienst
De taak van de kinderoppasdienst is het opvangen van de kinderen waarvan de ouders de kerkdienst meemaken in de kerkzaal. De leeftijd van de kinderen voor deze groep is van 0 tot 4 jaar. Tijdens de oppas worden de kinderen bezig gehouden met verhalen uit Christelijke boekjes, spelletjes en door te spelen met elkaar en/of de leiding.

Contactpersoon: Liane van den Berg
email: ls@altenacollege.nl


Overige jeugdactiviteiten
Omdat er voor een aantal groepen geen club is, worden er meerdere keren  per jaar leuke activiteiten georganiseerd voor de basisschooljeugd. De activiteiten zullen afgewisseld worden voor de verschillende leeftijdsgroepen. Geplande activiteiten zullen in Sionbrief vermeld worden. 

Contactpersoon: de jeugdouderling

 
terug