Toerusting en ontmoeting Toerusting en ontmoeting
Commissie Vorming en Toerusting
Deze commissie houdt zich bezig met de geestelijke verzorging van onze gemeente. Ze organiseert onder andere:
  • creatieve avonden;
  • bezoek aan een concert;
  • weekend naar een klooster of
  • koken voor en met gemeenteleden.
Contactpersoon: Anne Friedrich
email: a.friedrich@wxs.nl

Liturgiecommissie

Vanuit de liturgie commissie wordt er jaarlijks invulling gegeven aan de Kerstnachtdienst en de Stille Week voorafgaand aan Pasen. 
Voor de Kerstnachtdienst, die plaatsvindt op Kerstavond, wordt er samengewerkt met de Evangelisatie commissie. We vieren de geboorte van Jezus en zingen met elkaar (traditionele) kerstliederen.
In de Stille Week wordt er stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Op maandag, dinsdag en woensdag is er in de Sionkerk een kort moment van samenkomen, verstilling en overdenking. 
De commissie bestaat momenteel uit Frans van Oort, Mirjam Muilwijk, Dineke Zweere en Bernarda van der Vliet. Er kan contact opgenomen via onderstaande gegevens  of spreek één van ons aan in kerk.

Contactpersoon: Bernarda van der Vliet
email: liturgiecommissie@sionkerkameide.nl

Zendingscommissie
Zending is het verspreiden van het christelijk geloof in een andere cultuur. De motivatie hiervoor gaat terug op de Grote Opdracht die Jezus Christus aan zijn discipelen mee gaf voordat hij opsteeg naar de hemel. De zendingscommissie wil hieraan op een actieve manier gehoor geven.

We willen in de komende tijd als gemeente een zendingsproject financieel ondersteunen. Het gaat om een project van de G.Z.B. dat de kerk in Egypte bemoedigt en steunt. Daarin staat het werk van ds. Willem-Jan de Wit in Caïro, Egypte, centraal. 

Dominee Willem-Jan de Wit 
werkt aan het Evangelical Theological Seminary om jonge Egyptische mensen op te leiden tot predikant. We weten dat de kerk in Egypte het heel moeilijk heeft. Christenen vormen daar krap tien procent van de bevolking en net als overal in het Midden-Oosten is het zwaar om staande te blijven in het geloof omdat de druk van de islam groot is.
Vele kerken zijn de laatste tijd in brand gestoken en de Egyptische christenen kunnen wel een moreel steuntje in de rug gebruiken. Dit project geeft ondersteuning aan de vorming en toerusting van christelijke gemeenten. Als de kerk in Egypte goede voorgangers heeft, komt dat ook weer het diaconale werk ten goede.

Contactpersonen: Sam Janse en Anne Versluis
email: sjanse@xs4all.nl


Mannengroep Sionkerk
De mannengroep heeft als doel om onder het doen van stoere mannenactiviteiten elkaar beter te leren kennen en om gewoon gezellig bij elkaar te zijn. Zo weten we elkaar te vinden als iemand een goed gesprek nodig heeft of hulp nodig heeft. Tijdens de activiteiten houden we van goed eten en een lekker biertje. We zijn altijd op zoek naar leuke activiteiten. Voor meer informatie of heb je een goed idee of wil je je aanmelden voor de appgroep?

Contactpersonen: Johan van den Broek en Wilfred Zweeren 
email: broekjes@hotmail.com

Belijdeniscatechisatie
Zou je graag belijdenis willen doen of wil je nagaan of belijdenis doen misschien iets voor jou is, dan ben je van harte welkom op de belijdeniscatechisatie. Daar wordt samen diepen ingegaan op de punten van de geloofsbelijdenis, wat geloven voor jou betekent en, als je overgaat tot het doen van belijdenis, overlegd over de invulling van de belijdenisdienst. Heb je nog vragen of wil je eerst een nader gesprek, dan kun je contact opnemen met de wijkouderling.

Startzondag
Ieder jaar in september wordt er in onze gemeente een 'startzondag' gehouden als opstap naar het kerkenwerk in het winterseizoen. De activiteiten op (en rond) de 'startzondag' worden bij toerbeurt georganiseerd door de wijkouderlingen en de diaconaal medewerkers van de drie wijken.

Koffiedrinken

Elke zondag is er gelegenheid om na de ochtenddienst met elkaar koffie te drinken. Bij toerbeurt wordt de koffie verzorgd door twee personen. De aankondiging van het koffiedrinken en door wie het verzorgd wordt, kunt u lezen in de Sionbrief.

Contactpersoon: Mirjam Bloemendal
email: mirjam_bloemendal@hotmail.com

Koffie-uur
Twee maal in de week is er inloop in de kerk voor iedereen. U kunt een kopje koffie of thee drinken en gezellig met elkaar praten. De koffie momenten zijn op
  • maandagochtend van 10.30 tot 11.30 uur en
  • vrijdagmiddag  van 14.30 tot 15.30 uur.
Contactpersoon Dieneke Zweere
email: gjdazweere@hotmail.com 
terug