ANBI gemeente ANBI gemeente
A. Algemene gegevens Gereformeerde Sionkerk behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Ameide
Telefoonnummer (facultatief): 0183 – 601721
RSIN/Fiscaal nummer: 805151916
Nummer Kamer van Koophandel:  
Website adres: http://sionkerkameide.nl
E-mail: scriba@sionkerkameide.nl
Adres: Prinsengracht 28
Postcode: 4233 EW
Plaats: Ameide
Postadres: Prinsengracht 28
Postcode: 4233 EW
Plaats: Ameide
 
De Gereformeerde Kerk Ameide is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
De Sionkerk wil een gemeente zijn waarin
  • we leven vanuit Gods liefde en deze liefde doorgeven;
  • iedereen op eigen wijze in Jezus gelooft en Hem navolgt;
  • we vertrouwen op de veelkleurige wijsheid van God;
  • we omzien naar elkaar en
  • zorg dragen voor de schepping. 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk Ameide.
 

B. Samenstelling bestuur
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 ambtsdragers. De gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld voordrachten in te dienen van belijdende gemeenteleden welke men geschikt acht voor een ambt. Uit deze voordrachten vraagt de zittende kerkenraad leden om toe te treden tot de kerkenraad. 
 
Het College van kerkrentmeesters telt 6 leden, waarvan er twee bevestigd zijn in het ambt van ouderling, en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie
 
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan
 
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
  
Het beleidsplan van onze gemeente vindt u hier.

E. Beloningsbeleid
 
De beloning van de predikant(en) van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
 
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
De activiteiten die 2022 o.a. zijn uitgevoerd
- regelmatig inspelen op landelijk maatregelen t.a.v. corona;
- organiseren van thema avonden over bidden en het bijbelboek Openbaring en
- het opstellen van een nieuw beleidsplan.

G. Voorgenomen bestedingen
 
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
 
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. De versie voor de Protestantse Kerk treft u hieronder aan. Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de “ANBI-pagina” uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een gemeente voorkomen.
 
Baten en Lasten kerkelijke gemeente
  begroting rekening rekening
  2023 2022 2021

BATEN
 
Opbrengsten onroerende zaken  €  1.140  €  1.320  €   1.095
Opbrengsten uit rente, dividenten en beleggingen  €         -  €     183  €          -
Bijdragen van leden en anderen  € 79.600  € 82.379  € 83.728
Door te zenden collecten en giften  €   2.500  €   1.884  €           -
Totaal baten   € 83.240  € 85.766  € 84.823

LASTEN
 
Kosten kerkelijke gebouwen  € 17.020  €   5.409  €13.489 
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen  €          -  €         -  €         -
Afschrijvingen onroerende zaken, installatie / inventaris  €          -  €   6.371  €   6.372
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat  € 59.294  € 22.920  € 61.595
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €   6.000  €   7.450  €   5.764
Verplichtingen / bijdragen aan andere organen  €   5.140  €   5.624  €   5.394
Salarissen en vergoedingen  €      940  €   1.053  €      871
Kosten beheer, administratie en archief  €   3.490  €    3.999  €    3.322
Rentelasten / bankkosten  €      800  €       819  €       800
Diaconaal werk regionaal / landelijk  €        30  €     5.025  €         25
Afdrachten door te zenden collecten en giften  €   2.500  €    1.884  €           -
Incidentele lasten      €       146
Totaal lasten A  € 95.214  €  60.554  €   97.632
 
Resultaat (baten - lasten)  € -11.974  € 25.212  €-12.663 
       
Mutaties bestemmingsreserves / -fondsen      
Onttrekking bestemmingsreserve  €    3.400  €    6.882  €   9.108
Onttrekking bestemmingsfondsen               -               -              -
Toevoegingen bestemmingsreserves               -  €   -3.488  €   -3.368
Toevoegingen bestemmingsfondsen               -               -                -
Totaal mutaties bestemmingsreserves / -fondsen  €     3.400  €    3.394  €     5.740
       
Resultaat naar Algemene reserve  €    -8.574  €  28.606  €     -6.923


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
 
terug