Kerkrentmeesters

 • Binnen onze kerk hebben wij voor een samenstelling van het College van Kerkrentmeesters (CvK) gekozen  voor een college van drie kerkrentmeesters met aanvulling van vier leden.  Zij hebben een adviserende stem in het college. Eén ouderling-kerkrentmeester heeft zitting in de kleine kerkenraad.

  Het college stemt haar beleid af op het beleid van de kerkenraad. Belangrijke zaken dienen ook in de kerkenraad besproken en besloten te worden. De begroting en de jaarrekening worden opgesteld door het CvK en vastgesteld door de kerkenraad. Binnen het kader van de door de kerkenraad vastgestelde begroting zijn de kerkrentmeesters o.a. verantwoordelijk voor exploitatie en onderhoud van het gebouw en beheert zij de financiën.

  Het college zoekt wegen en middelen om de kerkelijke kas op peil te houden. Daarnaast verzorgt zij een groot aantal administratieve taken en voorzieningen. Daarbij is te denken aan het schoonhouden van het kerkgebouw, de kosterij, tuinonderhoud, kerktelefoon, preekvoorziening, archief en het bijhouden van de ledenadministratie. Al deze taken worden niet uitsluitend door het college gedaan, maar ook een groot aantal gemeenteleden verleend haar medewerking aan de instandhouding van de kerk en haar gemeenschap.

  Bekijk  ‘onderliggende’ pagina’s voor  informatie over:

  1. Rekeningnummers
  2. Kerktelefoon
  3. Schenking lijfrente aan Sionkerk
  4. Giften lijfrentes en legaten
  5. Periodieke giften leiden tot meer inkomsten / Overeenkomst periodieke gift

  Voorzitter Kerkrentmeesters

  L.(Bert) Woudenberg (voorzitter)
  Telefoon 0183-601410