Kerkenraad

  • Binnen de kerkenraad zijn er verschillende overlegstructuren. De ‘kleine kerkenraad’ (predikant, preses, jeugdouderling, scriba, kerkrentmeester en diaken) houdt zich bezig met bestuurlijke en beleidsmatige zaken. De preses, de scriba en de predikant vormen het dagelijks bestuur(moderamen). Zij stelt de agenda samen van de kerkenraadsvergaderingen, maar zal in (nood)situaties regelend optreden. Pastorale ouderlingen hebben als taak contact te onderhouden met gemeenteleden.

    De kerkelijke gemeente is verdeeld in drie wijken met elk twee pastorale ouderlingen en drie diaconaal medewerk(st)ers. Binnen deze wijken hebben de beide ouderlingen elk hun vaste adressenbestand en zijn tegelijkertijd elkaars waarnemer bij afwezigheid. Naast de ouderlingen hebben de diaconaal medewerk(st)ers een belangrijke taak in de wijken.

    Naast de ‘kleine kerkenraad’ is er ook de ‘grote kerkenraad’. Deze wordt gevormd door de leden van de ‘kleine kerkenraad’, de pastorale ouderlingen en de diakenen.

    Beleidsplan 2016-2020

    Diaconie